Praca socjalna

Tu dzielimy się poradami odnoście pisania prac z pedagogiki oraz informacjami o serwisach pomagających w pisaniu takich prac
Dominika
Posty: 2
Rejestracja: 14 sty 2020, 13:11

Praca socjalna

Post autor: Dominika »

Temat: Pochodzenie dzieci przebywających w domach dziecka

praca licencjacka kierunek studiów praca socjalna praca ma liczyć ok 50 stron

"pochodzenie dzieci przebywajacych w placówce opiekuńczo wychowawczej'' ja sama napisałam już troche pierwszej części ponieważ trzeba było oddać promotorowi wiem że jest źle napisana przesyłam w załączniku może da sie coś w niej zmienić i wykorzystać w nowej

przesyłam również książki które czytałam gdyby można było w pracy też je wykorzystać będzie super urszula kamińska ''zranione dzieciństwo'', ''formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie opieki społecznej'' pod red, Józefy Brągiel i Sylwii Badory,'' opieka nad dzieckiem osieroconym teoria i praktyka'' Zbigniew Węgierski,''sieroctwo społeczne'' Barbara Passini

jeśli chodzi o badania to promotor uznał żeby zrobić ankietę wśród pracowników domu dziecka

jest taki jak wcześniej napisałam natomiast w domyśle chodzi o pochodzenie społeczne

Dominika
Posty: 2
Rejestracja: 14 sty 2020, 13:11

Re: Praca socjalna

Post autor: Dominika »

Praca socjalna jest ukierunkowana na pomoc osobom, lub rodzinom znajdujacym się w trudnej sytuacji życiowej dążąc do odzyskania zdolności prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Jednym z głównych problemów jest sieroctwo społeczne.
Sieroty społeczne, to dzieci pozbawione trwale lub przejściowo szans wychowania w rodzinie własnej, ze wzgledu na brak odpowiednich warunków opiekunczo-wychowawczych w tej rodzinie
Wwiekszosci przypadków rodzice tych dzieci żyją, brak zainteresowania wynika z trudnej sytuacji materialnej, bądź patologi spowodowanej nadmiernym spożywaniem alkoholu, lub innych środków odużajacych. Ich sytuacja prawna i rodzinna jest bardzo trudna Coraz częściej problem ten dotyka matki samotnie wychowujace dzieci ( w tym nieletnie matki ), które nie potrafią, badź nie chcą w odpowiedni sposób zapewnić dzieciom godne warunki życia. Dzieci te wymagają zajęć socjalizujących, korekcyjnych, logopedycznych i terapeutycznych, które rekompensuą brak wychowania w środowisku rodzinym i przygotowują do życia społecznego.
Mpżna wyróznić rodziny problemowe w snsie społecznym i w sensie psychologicznym. Rodziny problemowe w sensie psychologicznym to taki , które znalazły się w trudnej sytuacji problemowej, zdaje sobie z niej sprawę i szukają sposobu jej rozwiazania, poradzenia sobie z ta trudnoscią Natomiast rodziny problemowe w swnsie społecznym to rodziny z zaburzoną struktórą, które nie uświadamiaja sobie swoich problemów, a ich sytuacja socjalna, mterialna i mieszkaniowa jest bardzo niekorzystna

Do głównych czynników patologii w rodzinie zalicza się:

Alkoholizm

Istnieje silna zależność pomiędzy nadużywaniem alkoholu przez rodziców a krzywdzeniem dzieci, w tym wykorzystywaniem seksualnym. Molestowania własnych dzieci po wypiciu alkoholu dopuszczają się nie tylko rodzice, którzy są nałogowymi alkoholikami, ale również ci, którzy piją okazjonalnie.

Nadużywanie alkoholu przez rodziców wywołuje u dzieci wiele negatywnych reakcji, które działają z tym większą szkodą dla jego rozwoju, im jest ono młodsze. Małe dzieci są całkowicie uzależnione od rodziców nie potrafią same o siebie zadbać wymagaja całodobowej opieki i zainteresowania, są bezbronne, dlatego najbardziej odczuwają skutki picia przez opiekunów. W przeciwieństwie do starszych dzieci nie potrafi się w żaden sposób bronić i choćby na krótki czas samodzielnie opuścić domu.
Małe dziecko stale przebywa w środowisku, w którym przeżywa strach, doznaje upokorzeń i czuje się zagrożone. Ciagłe libacje alkocholowe, brak opieki, awantury, ciagłe konflikty, które nierzadko wiążą się z użyciem siły, a nawet rozpadem rodziny wywołuja negatywny wpływ na jego rozwój psychiczny, oraz fizyczny. Dziecko, które jest pozbawione poczucia bezpieczeństwa i dojrzałej, odpowiedzialnej miłości rodziców czuje się niechciane, niekochane, odrzucone. U starszych dzieci sytuacja rodzinna często zmusza je do przejmowania obowiązków dorosłych tracąc przez to beztroskie dziecństwo. Niemal u wszystkich dzieci alkoholików stwierdza się zaburzenia nerwicowe, urazy, lęki, trudności w nauce , zaburzenia zachowania. W wiekszości przypadków gdy oboje rodziców pije dzieci zajmują się młodszym rodzeństwem, oraz sprawuja opiekę nad mama i tata organizują jedzenie, żebżą, bądź dopuszczają się kradzieży. Dzieci wstydzą się sytuacji w jakiej się znajdują, dlatego są zamkniete w sobie i nie rozmawiaja z nikim o swoich prolemach.

Narkomania
Kolejnym problem to używanie narkotyków przez rodziców. Dzieci narkomanów są pozostawiane same bez opieki rodzice będąc pod wpływem narkotyków często wogóle zapominają o tym że maja dzieko. Są tak odużeni że często miewaja halucynacje, ataki głodu narkotykowego, dzieci traktuja jak przedmiot, który jest im niepotrzebny a do tego ciagle stwarzający problemy z którymi nie potrafią sobie poradzić. Dziecka będąc świadkiem odużenia rodzica czuje strach , odzucenie ma zabużone poczucie tożsamości. Rodzice manipuluja uczuciami dziecka mówią im że ich nie chcą, piętnują, oszukują, wysmiewaja, używaja przy nich wulgarnych określeń. Namawiają do żebrania, oraz kradziezy aby zdobyć pieniadze na kolejne używki. Daja im negatywny przykład na to jak powinno wyglądać życie. Dorastaja w przekonaniu że powinni postepowac tak samo i często juz w bardzo młodym wieku sięgają po alkohol, papierosy i narkotyki.

Prostytucja
Prostytucja jest poważnym problemem społecznym.Prostytucja zwykle traktowana jest jak jeden z przejawów patologii społecznej, przy czym głównymi kryteriami zaliczenia jej do kategorii zachowań dewiacyjnych są związki z przestępczością i nadużywaniem alkoholu i narkotyków.Jezeli małoletnia osoba wyraża taką wolę, może - bez większych przeszkód - uprawiać nierząd. Sytuacja zmienia się, gdy nieletni poniżej 15 roku życia zmuszani są do seksu za pieniądze. Dizeci z biednych rodzin chcąc dorównać rówieśnikom dopuszczaja się nierządu małoletnie dziewczyny szukają sobie sponsorów, którzy w zamian za usługi seksualne dają im pieniadze z które kupuja sobie drogie ciuchy i perfumy poprawiając w ten sposób swoja pozycję w grupie. Zdarza sie też że do nierządu zmuszaja je rodzice widząc w tym dodatkowe środki finansowe. Dzieci myślac że robią coś dobrego świadczą usługi seksualne bo tak trzeba dodatkowo widząc że rodzice są zadowoleni z tego że dziecko przynosi do domu pieniadze dają mu złudne wrażenie szacunku, zainteresowanie. N prostytucje wsród nieletnich ma również wiele czynników wychowawczych jakie panują w rodzinie
( wadliwa strukyura rodziny )
• Zła atmosfera wychowawcza w domu rodzinnym;
• Niski poziom wykształcenia i brak przygotowania zawodowego;
• Alkoholizm lub nadużywanie alkoholu w rodzinach prostytutek;
• Zmienność środowisk wychowawczych;
• Niski status materialny rodziny;
• Niski poziom wykształcenia rodziców;
• Wczesne rozpoczynanie życia seksualnego z przygodnymi partnerami;

Ubóstwo
Ubóstwo” - to termin, który funkcjonuje w świadomości społecznej jako brak dostatecznych środków materialnych do życia, jako bieda, niedostatek. Idąc dalej - ubóstwo można zdefiniować także jako "stan poniżej pewnego zmiennego w czasie progu dochodowego lub progu realizacji potrzeb w odniesieniu do jednostki, rodziny lub grupy społecznej” Problem ubóstwa dotyczy dużej liczby rodzin w Polsce w 2007 roku 6,6 % społeczeństwa żyło poniżej minimum egzystencji, co daje 2,5 miliona osób.1,2 mln osób powyżej 25 r. ż. żyje w skrajnym ubóstwie. Jest to jeden z głównych czynników umieszczania dzieci w domach dziecka. Rodzice nie są w stanie zapewnić swojemu dziecku podstawoych warunków do życia z powodu biedy ( glód, złe warunki mieszkaniowe, brak stałęgo dochodu ) szczególnie często dotyczy rodzin wielodzietnych, gdzie oboje rodziców przez długi czas pozostaje bez pracy.Osoby z rodzin wielodzietnych stanowią blisko 1/3 wszystkich ubogich rodzin. Największą liczbę wśród ludzi uznawanych za ubogich stanowią robotnicy i rolnicy. 3/5 ludzi biednych mieszka na wsi. Rodzice choć kochaja swoje dzieci nie są w stanie zapewnić im dobrej peki, oraz przygotować do dorosłego życia, dlatego też dzieci z takich rodzin sa wmieszczane w placówkach do momentu poprawy sytuacji materialnej w rodzinnym domu. Często problem ubóstwa łączy się z alkoholem, bądź przemocą w rodzinie, dlatego bardzo ważne jest sporzadzenie szczegółowego wywiadu środowiskowego aby dobrze ocenić sytuację w rodzinie i wspólnie próbowac rozwiązać problemy.

Wskaźnik zagrożenie ubóstwem według województw

Zasięg ubóstwa w Polsce
Zasięg ubóstwa przyjmuje różne wartości zależnie od przyjętych definicji. Dane GUS 1 i IPiSS prezentuje poniższa tabela.
Granice ubóstwa Rodzina 4-os.
(z 2 dzieci)
miesięcznie 1 osoba
dziennie Odsetek ludności
żyjącej poniżej
granicy Wskaźnik luki
dochodowej
(wydatkowej)
Minimum egzystencji
1 018 8,48 11,8% 21%
Ustawowa
granica ubóstwa
1 264 10,53 19,2% 24%
Relatywna
granica ubóstwa
1 291 10,76 20,3% 23%
Subiektywna
granica ubóstwa
1 577 13,14 27,3% 27%
Minimum socjalne
2 439 20,33 59% -

Przemoc w rodzinie
przemoc wobec dziecka rozumie się każde zamierzone lub niezamierzone działanie osoby dorosłej, instytucji, społeczeństwa lub państwa, które ujemnie wpływa na zdrowie, rozwój fizyczny lub psychospołeczny . Przemoc najczęściej przejawia się w czterech wymiarach:
przemoc fizyczna,
przemoc psychiczna,
nadużycie seksualne,
W prawidłowo funkcjonującej rodzinie ważną rolę spełniają oboje rodzice. Jeżeli dochodzi do przemocy funkcja rodziny zostaje zabużona. Bite są dzieci w różnym wieku, nawet te najmłodsze. Są bezbronne i w całości zależne od zwyrodnialców, ludzi obciążonych sadyzmem lub innymi wynaturzeniami. U bitych dzieci zchodzą duże zmiany w psychice, oraz ogólnym postrzeganiu świata czują strach, obawę , poczucie niesprawiedliwości, świadomość braku miłości rodzicielskiej, bunt chęć zemsty i inne dotkliwe przeżycia. Każde dziecko ma prawo do miłosci, szacunku, zrozumienia. Najwięcej bitych dzieci pochodzi z rodzin zdemoralizowanych, rodzin alkoholików, prostytutek , kryminalistów.

Sieroctwo naturalne
Przez sieroctwo naturalne rozumie się taką sytuację kiedy rodzice dziecka nie żyją. Zjawisko sieroctwa naturalnego w Polsce nasiliło się po drugiej wojnie światowej i w miarę upływu czasu występowało coraz rzadziej. Obecnie sieroty naturalne stanowią niewielki odsetek dzieci znajdujących się w domach dziecka, około 98% ma jedno lub oboje rodziców.

Konsekwencje sieroctwa społecznego zależą przede wszystkim od :a) wieku dziecka w którym staje się ono sierota b) przeżytych przez dziecko traum psychicznych c) przebiegu procesu odłaczenia ziecka od rodziny, d) jakości utrzymywanych kontaktów z rodzina dziecka, e) wartości wychowawczych nowego środowiska w jakim znajduje sie dziecko po odłaczeniu od rodziny

Państwo przewiduje wiele form pomocy reguluja je ustawy, oraz rozporządzenia 1 ustawa o pomocy społecznej (DzU z 1993 r. Nr13 poz 60 ) ustawa art.3 stanowi, że pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególosci z powodu m.in. Sieroctwa. N ależy przez to rozumieć, że sieroty, w tym takze sieroty społeczne, sa pod opieką państwa i troską państwa jest zagwarantowanie im opieki. Art. 2 ust. 3 określa iż ''świadczenie pomocy społecznej powinno słóżyc również umacnianiu rodziny. ustawa ma na celu organizowanie niezbędnej pomocy dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jak również opieki psychologa. Dzięki czemu można ograniczyć liczbę dzieci uieszczanych w domach dziecka. Czasami pomoc finansowa wystarcza do tego aby rodzina zaczęła normalnie funkcjonować ( zapewnić dzieciom godne warunki życia ) szczególnie jesli chodzi o rodziny wielodzietne, jak równiez matki samotnie wychowujące dzieci.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Władza rodzicielska. Rodzice wychowua dziecko, kieruja nim, maja obowiazek troszczyc się o jego rozwój fizyczny i duchowy (art. 96. Rodzice sa przedstawicielami ustawowymi dziecka. Są uprawnieni i zobowiazani do sprawowania pieczy nad dzieckiem i do zarzadzania majatkiem dziecka, jeśli takowy ono posiada ( darowizny, spadki )

Ograniczenie władzy rodzicielskiej ( art. 109 k.r.o ) sąd opiekunczy ogranicza władzę rodzicielską, kesli dobro dziecka jest zagrozone, ale zagrożenie nie jest bardzo intensywne. Chodzi przede wszystki o zaniedbania wobec dzieka. Sąd wydaje wówczas zarządzenie doraźne lub o skutkach trwałych. szczególnie przydatne są w tym wypadku wywiady srodowiskowe, dobra orientacja w temacie pracownika socjalnego, aby sąd mógł szczegółowo zapoznać się z sytuacją rodziny i wydać odpowiednia decyzję. Ograniczenie władzy rodzicielskiej nigdy nie powoduje utraty władzy rodzicielskiej nad dzieckiem nawet gdy sad umieszcza dziecko w domu dziecka, lub w rodzinie zastepczej.Nieporadność rodziców nie może być karą dla dziecka dlatego nie moża mu zabronić kontaktu z biologicznymi rodzicami.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej ( atr.110 k.r.o). Władza rodzicielska może być zawieszona, jeśli mają miejsce przemijajace przeszkody w jej wykonywaniu np.dłuzszym pobytem rodziców w szpitalu, długotrwałym wyjazdem rodziców za granice, odbywaniem kary pozbawienia wolności. Przesłanką zawieszenia władzy rodzicielskiej sa faktyczne przeszkody jej wykonywania. dzięki temu dziecko ma zapewniona należyta opiekę. Opiekun prawny podczas zawieszenia władzy rodzicielskiej odpowiada za dziecko dba o jego zdrowie, edukację, pilnuje żeby miało dobre warunki do życia ( sad może tez umiescić dziecko w placówce opiekunczo-wychowawczej). Zawieszenie władzy rodzicielskiej ustępuje w chwili gdy ustapi przyczyna np. Powrót rodziców do kraju, odbycie kary itp.)

Pozbawienie władzy rodzicielskiej ( art. 111 k.r.o ) Decyzję o pozbawieniu włdzy rodzicielskiej oojga rodziców lub jednego z nich wydaje zazwyczaj sąd opiekuńczy. Taką decyzję może również wydać sąd orzekający rowód lub unieważnienie małżeństwa jak również sąd karny wówczas, gdy skazuje rodzicó za przestepstwa popełniane na szkodę małoletniego, lub we współdziałaniu z małoletnim, albo gdy dokonany czyn mógł stanowić gorszący przykład dla małoletniego. zdarza się że rodzice wykorzystują małoletnie dzieci i namawiaja je do kradzieży mówiąc im że to nic złego niczego nie świadome dzieci bojąc sie kary ze strony dorosłych robia to co im każą. Czesto sami rodzice dopuszczają się różnego rodzaju przestępstw dając dzieciom zły przykład ( rodzina patologiczna ) bądź wogóle nie interesuja się swoimi dzećmi w rażący sposób zaniedbując obowiazek rodzicielski ( dzieci robią co chca wagarują, lub wogóle nie chodza do szkoły, uciekaja z domu, piją, zażywają narkotyki)

Istnieje wiele instytucji niosacych pomoc sierotom społecznym.

Policyjna izba dziecka

Są to placówki podejmujące aktywną działalność na rzecz zwalczania patologii wśród nieletnich. Choć zaliczamy je do zakładówtypu penitencjalnego to nie należy ich jednak utozsamiać z typowymi aresztami więźiennictwem i systemem kar.Celem nadrzednym tych placówek jest bowiem zapewnienie doraxnej opieki i wlasciwych wychowawczo warunków pobytu nieletnim-sprawcom przestępstw zatrzymanym w związku z prowadzonym przez jednostki policji dochodzeniem, oraz nieletnim konwojowanym przez jednostki konwojowo-ochronne Do policyjnej izby dziecka trafiają najczęściej dzieci które uciekły z domu, zakładów poprawczych, domów dziecka, dzieci które stale wagarują, bądź wogóle nie uczęszczaja do szkoły, dzieci pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odużających, dzieci które dopuściły sie przestępstwa. Dzieci przebywają tam do czasu ustalenia dalszego działania, lecz nie powinno przebywać dłużej niz 3 dni, lecz gdy dytuacja tego wymaga dopuszcza sie dłuższy pobyt.

Pogotowie opiekuńcze

Definiuje się je jako placówka opiekuńczo wychowawcza,do której kieruje się- na okres od kilku dni do 3 iesiecy dzieci i młodzież w wieku od 3-18 lat, których rodzicom odebrano lub zawieszono władzę rodzicielską, które utraciły opiekunów, lub które przed ukończeniem 13.roku życia popełniły czyny sprzeczne z planem. Po przeprowadzeniu niezbednych obserwacji pogotowie opiekuńcze kieruje dzieci do odpowiednich placówek opiekuńczo – wychowawczych Pogotowie opiekuncze zapewnia dziecku całodobowa opiekę, dostęp do edukacji, dostęp do podstawowych środków higieny osobistej. Dziecko zostaje skierowane do placówki na wniosek sądu, rodziców, badź opiekunów prawnych. Dzieki obserwacjom dziecka podczas pobytu w pogotowiu sporzadza się diagnozę i umieszcza dziecko w odpowiedniej placówce wychowawczej.

Ośrodki adopcyjno-opiekuncze

Ośrodek adopcyjno-opiekunczy w głównej mierze zajmuje się pozyskiwaniem osób zgłaszajacych gotowośc przysposobienia dziecka oraz kandydatów zgłaszajacych gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia placówki rodzinnej. Gromadzi równiez informacje o dzieciach, które mogą być przysposobione, a także przeprowadzi badania pedagogiczne i psychologiczne oraz wywiady środowiskowe. Osrodek prowadzi w ramach swoich zadań szkolenia i kwalifikacje osób i kandydatów oraz przygotowanie członkówcich rodzin do przyjęcia dziecka. Ośrodek wspiera rodziny, które starają się o adopcję, jak również rodziny, bądź matki, które chcą oddać swoe dzieći do adpocji. Wydaje zaświadczenia po ukończeniu kursów, prowadzo poradnictwo współpracuje z pedagogiem, psychologiem organizuje kursy i szkolenia. Obecnie obowiazuje ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku.

Dom dziecka

Aktualnie obowiazujący statut stanowi, ze dom dziecka jest placówką opieki całkowitej przeznaczona dla dzieci i młodzieży pozostajacych w normie rozwojowej, pozbawionych trwale,bądź okresowo opieki rodziny własnej.A więc główna rola tej placówki polega na zastapieniu dziecku rodziny przy kompensacji skutków, jakie powoduje w życiu dziecka brak rodziny lub oderwanie od niej, a związanych przedewszystkim z sytuacja osamotnienia. Zadania domu dziecka wynikają z podstawowej funkcji tej placówki, jaką jest mianowicie zapewnienie osieroconemu dziecku wszechstronnej opieki wychowawczej oraz stwarzanie warunków prawidłowego i wielostronnego rozwoju. W szczególności zadania te dotyczą zaspokajania potrzeb emocjonalno- uczuciowych, kompensujących brak domu rodzinnego Dom dziecka powinien kształtować osobowość, uczyć odpowiedzialności, szacunku dla innych osób w szczególności starszych ludzi, gospodarność, uczyć samodzielnośći, współpracy z innymi, dyscypiliny, odwagi, wiary we własne możliwości, radości z życia, oraz dążenia do spełnienia marzeń, otwartości na problemy inych. Pozyskanie tych umiejetności jest niezbedne do prawidłowego funkcjonowania w społeczenstwie i wejśćia w dorosłeżycie. Niezbędne do tego są odpowiednie środki finansowe i wykwalifikowana kadra, która bedzie potrafiła sprostać problemom podopiecznych i odpowiednio ukształtować harakter. Opiekuni powinni kierować sie prawami dziecka. Najwazniejsze jest ich dobro, dziecko przebywajace w placówce powinno czuć sie bezpiecznie, powinno sie szanować jego prawa, wspierac jego rozwój, wyrównywać różnice, które powstały w wyniku przeywania w rodzinie patologicznej , dziecko powinno mieć dostęp do edukacji, powinno tez otrzymać pomoc w rozwiązywaniu zadań domowych, powinno się szanować prawa rodziców jeśli nie są one ograniczone przez sąd ( dziecko ma prawo do kontaktu z rodzicami biologicznymi jeśli sąd nie postanowił inaczej).
praca licencjacka.docx
(27.68 KiB) Pobrany 376 razy

pisanie
Administrator
Posty: 30
Rejestracja: 26 lut 2015, 12:00

Re: Praca socjalna

Post autor: pisanie »

Na szybko może być coś takiego:

Wstęp
Rozdział I. Sieroctwo społeczne – charakterystyka zjawiska
1.1. Pojęcie sieroctwa społecznego
1.2. Przyczyny sieroctwa społecznego
1.2.1. Alkoholizm
1.2.2. Narkomania
1.2.3. Prostytucja
1.2.4. Ubóstwo
1.2.5. Przemoc w rodzinie
1.3. Sieroctwo naturalne
Rozdział II. Formy pomocy sierotom społecznym
2.1. Ustawa o pomocy społecznej
2.2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
2.3. Instytucje niosące pomoc sierotom społecznym
2.3.1. Policyjna izba dziecka
2.3.2. Pogotowie opiekuńcze
2.3.3. Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
2.3.4. Dom dziecka
Rozdział III. Pochodzenie dzieci przebywających w placówce opiekuńczo wychowawczej
3.1. Metodologia badań
3.2. Wyniki badań
3.3. Wskazania do wyników badań
3.4. Podsumowanie i wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

ODPOWIEDZ